2010-04-29

LT - ginkluotė. Šarvuoti traukiniai

Tarpukaris


  1920-1935 metais Lietuvoje buvo trys šarvuoti traukiniai - "Gediminas", "Algirdas" ir "Kęstutis".


   Apie traukinį "Gediminas" :
"Darbas buvo pavestas gen.štabo inžinerijos skyriaus viršininkui mjr.inž. Leonui Šilingui, o traukinio statyba pradėta vykdyti Kauno geležinkelių dirbtuvėse 1920 m. sausio mėnesį. Įrengimas truko apie 7 mėnesius, nes stigo šarvų, specialių stovų pabūklams ir kulkosvaidžiams, tinkamų įrankių ir prityrusių darbininkų."

Nuotrauka iš militaria.lt/eltax

   "Garvežys buvo tik pusiau šarvuotas, iš 6 ant lėkštvagonių pritvirtintų patrankų tik viena vokiška 77 mm patranka galėjo būti sukinėjama šaudyti bet kuria kryptimi, kitos buvo labai primityviai pritvirtintos pastoviai ant lėkštvagonių."


   "Artilerijos lėkštvagoniai nebuvo šarvuoti. Dar buvo 2 vagonai, kiekvienas ginkluotas 6 Maximo kulkosvaidžiais ant paprastų stovų. Ant vieno artilerijos lėkštvagonio dar buvo pastatyta 20 mm storio šarvais šarvuota keturkampė vado kabina su 4 angomis šonuose kulkosvaidžiams įstatyti. Nežiūrint tų netobulumų, šis traukinys buvo tinkamas veikti geležinkelio linijomis. "


  "Šarvuoto traukinio bazę sudarė keli seni prekiniai vagonai sandėliams ir 3 keleiviniai III klasės vagonai komandai, kurie buvo nepritaikyti gyventi komandai."


  "Baigus apginklavimą, rugpjūčio 25 d. krn. (vėliau plk.ltn.) Jonas Kraucevičius gavo įsakymą suformuoti šarvuotą traukinį ir jam vadovauti. Traukinys buvo iš geležinkelių dirbtuvių priimtas su iškilmėmis ir pavadintas "Gediminu".


"Stovėjimo vieta paskirta Žemutinėje Fredoje, Nemuno kairiajame krante. Traukinio komandos artilerininkai buvo paskirti iš artilerijos pulko, kulkosvaidininkai iš pėst. pulkų ir keli telefonistai iš elektrotechnikos b-no. Traukinio komandoje buvo 7 karininkai, 57 kareiviai ir vienas karo valdininkas."

  "Dar nespėjus traukinio tarnybą supažindinti su traukinio techninėmis ir taktinėmis savybėmis, rugsėjo 10 d. gautas įsakymas vykti į Suvalkų frontą ir ten paremti kovojančius kareivius." ...
Iš knygos "Lietuvos ginkluotos pajegos 1918-1940 m."

Šarvuotų traukinių pulko vadas pulk.lnt. Jonas Kraucevičius (antras iš kairės) vyksta žvalgybon. 1922 m.

Šarvuotų traukinių pulko štabas. Dešinėje, kampe sėdi J.Kraucevičius. 1922 m.


Ant vagono platformos - vokiškas 77mm kalibro pabūklas


"Gediminas". 1922 m.


Radviliškyje. 1933 m.
     Šarvuoto traukinio "Kęstutis" nuotraukos :   
Čia ištrauka iš gana neblogo traipsnio  : 
  

  Šaltinis - Amerikoje išleisti žurnalai "Karys", 1970 m. 
Kitos straipsnio dalys padėtos čia .

* * *
.

10 komentarų:

eppanzer rašė...

O kaip buvo ginkluotas Gediminas? Kartais Kario str. 207 p. platformoje ne 105 mm vokiška 1917 m. patranka?

robertas rašė...

Tai kad nelabai ten "105-ta" - vamzdis per plonas.
Kaip ir kitose nuotr., greičiausiai tai 77mm 1916m. modelis.
eppanzer, o kodėl tu 105mm patranką išvadinai 1917m. ? Modelis lyg ir 1916m.

eppanzer rašė...

Haubica - 1898, 98/09 ir 1916 metų, patranko - 1914 ir 1917 m. 1920.08 įrengtame "Gedimino" ŠT turėjo būti 1 pusiau šarvuotas garvežys, 3 artilerijos platformos, ginkluotos atitinkamai: 2 77 mm 1916 m. patrankos, 2 75 mm prancūziškos 1897 m. patrankos ir 2 98/09 m. haubicos, 2 šarv. vagonai po 8 kulk. 7,92 mm vok. Maksim. Nešarvuota dalis: 2 platformos, 2 III kl. vagonai, 11 prekinių vagonų.
1921.08.01 "Gedimino" dalis paskirstyta taip:
"Gediminas" - 1 pusiau šarvuotas garvežys, 1 šarv. platforma su 2 75 mm 1897 m.patr., 1 šarv. vagonas su 2 57 mm vok. pionierių patr. ir 5 kulk., 1 šarv. vagonas su 4 kulk. ir nešarv. dalis
"Keistutis": 1 pusiau šarvuotas garvežys, 1 šarv. platforma su 2 77 mm 1916 m. patr., 1 šarv. vagonas su 4 kulk. ir nešarv. dalis
"Algirdas: 1 pusiau šarvuotas garvežys, 1 šarv. platforma su 2 105 mm 98/09 m. haub. ir 2 kulk., nešarv. dalis. Šaltinis - atrodo 1994 m. Karys Nr. 5

robertas rašė...

Su iliustracijomis viskas tvarkoj, remiantis sąrašu beveik visą ginkluotę ir matome.
Pasigendu nuotr. su 57mm vok. pionierių(?) patrankomis.
eppanzer, gal žinoma kaip jos atrodė ?

eppanzer rašė...

Mano supratimu tai 1891 m. carinės Rusijos 57 mm Nordenfelt kaponirinės patrankos, kurių buvo ir Kauno tvirtovėje, jų užgrobė vokiečiai ir Kaune, ir kitose Baltijos šalių teritorijoje buvusiose tvirtovėse6 tokias kaponirines patrankas paėmė iš bermontininkų, greičiausiai buvo kokio pionierių dalinio vardu padėta sandėlyje Radviliškyje, štai ir nusprendė, kad pionierių. Viena tokia stovi Karo muziejaus tarnybinėse patalpose. Gal ką nors panašaus turėjo ir vokiečių pionieriai, bet jau labai abejoju.
Vagono su tokiomis patrankomis galėjo iki 1921 ir nebūti, be to, jos trumpavamzdės, kaip suprantu buvo įstatytos į vagono sieneles kaip kulkosvaidžiai.

robertas rašė...

Ačiū, eppanzer, už patikslinimą. Tikėkimės, kad tai tos pačios.

eppanzer rašė...

Iš kur dar joms būti :)
Be to, vėliau kažkur stebuklingai prapulti negalėjo.
Pasitaisau - buvo 1892 m. priimtos ginkluotėn, šaltinis - Širokoradas

eppanzer rašė...

O.Žadvydo straipsnyje 57 mm pabūklai nurodomi buvę anglų laivyno, man atrodo mažai įtikėtina

eppanzer rašė...

Ką gi, kas ieško tas kartais pražiopso. Bet vėliau suranda. Paieškojau ryšium su tavo Robertai nuoroda į Nordenfeld patrankas su 48 klb vamzdžiais. Pasirodo, Kauno tvirtovėje 1915 buvo ir 40 27 mm Nordenfeldo patrankų su 48 kalibrų ilgio vamzdžiu. Jos iki 1913 buvo surinktos iš jūrinių tvirtovių ir išdalintos sausumos tvirtovėms. Belieka įsitikinti, ar kokia viena nebuvo įstatyta į kurį nors lietuvišką šarvuotą traukinį. Arba laivą :)

robertas rašė...

Sakai, "belieka įsitikinti, ar kokia viena nebuvo įstatyta į kurį nors lietuvišką šarvuotą traukinį. Arba laivą :)" ?
Tikėkimės, kad taip ir bus, kaip ir su iki šiol surinkta medžiaga - žiū, ir išlis koks dokumentas ar nuotrauka ;)