2019-03-06

Pajuostis '76   Serija nuotraukų, darytų Anatolijaus Pichonino (Анатолий Пыхонин) tolstančiais 1976 metais.


Paminklas Pajuosčio kariniame miestelyje čia buvusiam 128-am aviacijos pulkui (tiek bombonešių, tiek transporto aviacijos).

 128-o karinio transporto aviacijos pulko ir bataliono vadavietė.

 Karininkų valgykla ir viešbutis.

 Kariininkų valgykla.

Kareiviškos valgyklos vidus.

Šio kareivio pareiga buvo surinkti maisto atliekas iš 3 valgyklų ir pristatyti į vietinę kiaulidę.

 Praleidimo punktas į karinio dalinio Nr.18380 teritoriją. 
Už vartų matosi tiltelis per Juostos upelį.

Karinio dalinio Nr.18380 vadavietė.
Pagrindinė šio dalinio veikla buvo susijusi su aerodromo apsauga.

 Naikintuvas MiG-17 pievoje.

 Naikintuvai MiG-17 pievoje prie skrydžių/bandymų stoties.

 Sargybos pamainos pakaita.
Tolumoje matosi kariniai transporto lėktuvai An-12.

Keleivinis lėktuvas Il-14.


* * *