2010-04-29

LT - ginkluotė. Šarvuoti traukiniai

Tarpukaris


  1920-1935 metais Lietuvoje buvo trys šarvuoti traukiniai - "Gediminas", "Algirdas" ir "Kęstutis".


   Apie traukinį "Gediminas" :
"Darbas buvo pavestas gen.štabo inžinerijos skyriaus viršininkui mjr.inž. Leonui Šilingui, o traukinio statyba pradėta vykdyti Kauno geležinkelių dirbtuvėse 1920 m. sausio mėnesį. Įrengimas truko apie 7 mėnesius, nes stigo šarvų, specialių stovų pabūklams ir kulkosvaidžiams, tinkamų įrankių ir prityrusių darbininkų."

Nuotrauka iš militaria.lt/eltax

   "Garvežys buvo tik pusiau šarvuotas, iš 6 ant lėkštvagonių pritvirtintų patrankų tik viena vokiška 77 mm patranka galėjo būti sukinėjama šaudyti bet kuria kryptimi, kitos buvo labai primityviai pritvirtintos pastoviai ant lėkštvagonių."


   "Artilerijos lėkštvagoniai nebuvo šarvuoti. Dar buvo 2 vagonai, kiekvienas ginkluotas 6 Maximo kulkosvaidžiais ant paprastų stovų. Ant vieno artilerijos lėkštvagonio dar buvo pastatyta 20 mm storio šarvais šarvuota keturkampė vado kabina su 4 angomis šonuose kulkosvaidžiams įstatyti. Nežiūrint tų netobulumų, šis traukinys buvo tinkamas veikti geležinkelio linijomis. "


  "Šarvuoto traukinio bazę sudarė keli seni prekiniai vagonai sandėliams ir 3 keleiviniai III klasės vagonai komandai, kurie buvo nepritaikyti gyventi komandai."


  "Baigus apginklavimą, rugpjūčio 25 d. krn. (vėliau plk.ltn.) Jonas Kraucevičius gavo įsakymą suformuoti šarvuotą traukinį ir jam vadovauti. Traukinys buvo iš geležinkelių dirbtuvių priimtas su iškilmėmis ir pavadintas "Gediminu".


"Stovėjimo vieta paskirta Žemutinėje Fredoje, Nemuno kairiajame krante. Traukinio komandos artilerininkai buvo paskirti iš artilerijos pulko, kulkosvaidininkai iš pėst. pulkų ir keli telefonistai iš elektrotechnikos b-no. Traukinio komandoje buvo 7 karininkai, 57 kareiviai ir vienas karo valdininkas."

  "Dar nespėjus traukinio tarnybą supažindinti su traukinio techninėmis ir taktinėmis savybėmis, rugsėjo 10 d. gautas įsakymas vykti į Suvalkų frontą ir ten paremti kovojančius kareivius." ...
Iš knygos "Lietuvos ginkluotos pajegos 1918-1940 m."

Šarvuotų traukinių pulko vadas pulk.lnt. Jonas Kraucevičius (antras iš kairės) vyksta žvalgybon. 1922 m.

Šarvuotų traukinių pulko štabas. Dešinėje, kampe sėdi J.Kraucevičius. 1922 m.


Ant vagono platformos - vokiškas 77mm kalibro pabūklas


"Gediminas". 1922 m.


Radviliškyje. 1933 m.
     Šarvuoto traukinio "Kęstutis" nuotraukos :   
Čia ištrauka iš gana neblogo traipsnio  : 
  

  Šaltinis - Amerikoje išleisti žurnalai "Karys", 1970 m. 
Kitos straipsnio dalys padėtos čia .

* * *
.