2010-02-28

Pajuosčio aerodromas iki 1941 m.

Lietuvos Karo AviacijaĮkurtuvės

  Aerodromo užgimimo pradžia galima būtų laikyti 1934(?) metus:

   1936 m. metų vasarą Pajuostyje įvyko pirmoji "Aviacijos diena" :

 
Lietuvos sparnai. 1936, Nr.7 
   Iš doc.dr. Vytauto Lesčiaus straipsnio "Lietuvos kariuomenės organizavimo, dislokavimo ir ginkluotės pokyčiai 1938-40 m." ("Karo archyvas" nr.24):

* * *

   Iš knygos "Lietuvos ginkluotos pajėgos 1918-1940 m." :

  "1939.I.27 d. pradėtas naudoti naujas aerodromas netoli Panevėžio, Pajuosčio (vietos gyventojų vadinamo Pajuostės) dvaro žemėje. Pajuostyje buvo II (žvalgybos) grupės vadavietė ir 6. bei 8. eskadrilės. 
  Apie šį aerodromą smulkesnių žinių yra suteikęs kpt. J. Vaičeliūnas. Jis rašo, kad angarai buvo pastatyti vienai eskadrilei, bet juose tilpo dvi eskadrilės po 6 lėktuvus. Prie angarų buvo priestatas vienos eskadrilės štabui, motorininkų darbo patalpa, lakūnų apsirengimo kambarys. 
  8.eskadrilės štabas turėjo patalpas 4. PP kareivinėse, esančiose ten pat netoliese. Kareivinėse buvo ir aerodromo apsaugos komanda. 8. eskadrilės motorininkų darbo patalpos buvo atskirame pastate, prie angarų. Tame pat pastate buvo dar eskadrilės sandėlis, ginklinė, lakūnų apsirengimo kambarys, radijo stotis ir sunkvežimių garažas. 8. eskadrilė neturėjo pilno nei žmonių, nei lėktuvų sąstato. 
  Eskadrilės vadas buvo majoras, IX kategorijos, jo padėjėjas kapitonas, taip pat IX kategorijos. Eskadrilės technikos karininkas buvo kapitonas, X kategorijos. Eskadrilėje dar buvo 4 leitenantai (vienas jų esk. adjutantas), 4 puskarininkiai lakūnai, sandėlininkas ir ginklininkas, abu puskarininkiai, 3 civiliai motorininkai ir 3 motorininkai mokiniai. Už eskadrilės raštinės tvarkymą buvo atsakingas raštvedys - puskarininkis."
 Pagrindiniu naujojo aerodromo akcentu tapo keturių aukštų kareivinių pastatas. Čia pirmiausia prisiglaudė pėstininkų pulko, o vėliau ir aviacijos kariškiai :


Iš žurnalo "Kardas",1937 m.

2 žvalgybos grupės 8 eskadrilės I rango lakūnai J.Nečionis (iš dešinės) ir V.Kvedaras
Nuotr. iš Panevėžio Kraštotyros muziejaus


   Nors kareivinės vokiečių susprogdintos 1944 m. vasarą, šis pastatas iki šiol lieka pagrindiniu atpažinimo ženklu nagrinėjant senas fotografijas.


  Iš kitų senojo aerodromo objektų šiandien belikę du - angaras ir ginklų saugykla :


Ginklų saugykla. 

Angaro sienų likučiai. Priestatas - štabui .

 

Už sienos matyti ginklų saugykla.

  

  
Paskutiniai taika dvelkiantys straipsniai iš 1940 m. žurnalų "Lietuvos sparnai" :


* * *

   Renkant medžiaga buvo naudotasi šiais šaltiniais: